Diumenge, 20 De Gener De 2019
Plaça de la Mare de Déu de Medina, s/n baixos ,Vilamur, 
Soriguera - 25566
Telèfon: 973620609 Fax:

17/11
2014

(11/2011) ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.'ARTICLE 1. Normativa Aplicable
Aquesta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, d'acord amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb el que disposa l'article 15 segons el que s'estableix a l'article 59.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regula en aquest terme municipal l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica...+info


Informació addicional


Destacats

Mapa Web