Diumenge, 16 De Desembre De 2018
Plaça de la Mare de Déu de Medina, s/n baixos ,Vilamur, 
Soriguera - 25566
Telèfon: 973620609 Fax:
1 · 2 · 3 · 4 ...   »

ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
ARTICLE 1. Fonament Jurídic i Naturalesa
Fent ús de les facultades concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985

... + info

l'Acord plenari provisional de l'Ajuntament de Soriguera, adoptat amb data 28 de març de 2012, sobre la modificació de l'ordenança fiscal vigent reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, l'acord d'aprovació i el text íntegre de l

... + info

elevat a definitiu l'Acord plenari provisional de l'Ajuntament de Soriguera, adoptat amb data 28 de març de 2012, sobre modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua l'acord d'aprovació i el text íntegre de la qual

... + info

'ARTICLE 1. Normativa Aplicable
Aquesta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, d'acord amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'a

... + info
Destacats

Mapa Web