Divendres, 20 De Octubre De 2017
Plaça de la Mare de Déu de Medina, s/n baixos ,Vilamur, 
Soriguera - 25566
Telèfon: 973620609 Fax:

11/10
2017

Convocatòria Ple Ordinari 11/10/2017


Adduntem convocatòria de plenari, que tindrà lloc el

DIA 11 d'octubre A LES 20,00 Hores

Informació addicional

15/07
2017

EDICTE aprovació porjecte aigua Arcalís


Per acord del Ple, de data 5 de juliol de 2017, sha resolt aprovar inicialment el projecte de l'obra "Millora de la captació i subministrament d'aigua al nucli d'Arcalís", redactat pels Serveis tècnics de l'Ajuntament, amb un pressupost de 66.294,12  euros (IVA inclòs). Sexposarà el projecte aprovat inicialment a informació pública per un termini de 15 dies, a comptar des de lendemà de la publicació daquest anunci al BOP de Lleida, en el tauler danuncis perquè els interessats puguin presentar les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes, dacord amb el que preveu larticle 37.2 del ROAS. La documentació es podrà examinar a les oficines del Consistori. Transcorregut aquest termini dinformació pública sense que shagin presentat reclamacions i/o al·legacions aquesta aprovació esdevindrà definitiva, sense necessitat dun acord posterior. 

 

Vilamur, 12 de juliol de 2017

 

 

 

 

Xavier Pedemonte Garcia Alcalde

Informació addicional

04/07
2017

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTACIÓ D’OBRES“Millora en la captació i submnistrament d’aigua al nuclid’Arcalis”


En el document adjunt podeu consultar el PLEC DE CLÀUSULES per: Millora en la captació i submnistrament daigua al nucli dArcalis  que es discutirà i aprovarà, si s'escau, en el proper plenari del dia 5 de juliol

Informació addicional

25/11
2016

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació del tipus degravamen del IBI


Notificació de l'edicte de modificació de l'IBI aprovat el darrer ple

Informació addicional

29/06
2016

moció sobre l'estat de la carretera de Malmercat, Tornafort i Puiforniu


Adjuntem esborrany de la moció que es tractarà al ple d'avui

Informació addicional

29/06
2015

CONVOCATÒRIA PLE: 29 de juny de 2016


Anunciem convocatòria Ple pel proper dimecres a les 20,30 hores, que consta dels següents documents :

-ANUNCI CONVOCATòRIA

-RELACIÓ DECRETS , DEL 27 AL 41, AMBDÓS INCLOSOS

-ESBORRANY ACTES 01/2016 I 02/2016

-MOCIONS PER A LA CONSIDERACIÓ DEL PLE.

Informació addicional

25/11
2015

Edicte aprovació Reglament d'Ordenació Municipal


Comunicació de període d'informació pública d'aquest document, per un termini de 30 dies.

 

Consulteu el document íntegre  a continuació:

Informació addicional

25/11
2015

Aprovació d'expedient de modificació del pressupost 01/2015


Aninci d'exposició pública durant 15 dies hàbils de l'expedient de modificació del pressupost 01/2015

Informació addicional

01/12
2015

Baro: notificació de canvis en la recollida selectiva de residus


Comuniquem canvi d'horaris en la recollida de residus porta a porta, a partir del proper dimarts, 1 de desembre. La recollida serà diürna i s'iniciarà a partir de les 7:00 del matí.

Igualmenty, a partir de l'11 de gener, no es recolliran els tipusde residus que no corresponguin amb la fracció que toqui.

Per a més detalls consulteu el document adjunt.

Informació addicional

15/12
2015

Informació sobre l'Impost de Béns Immobles (IBI)


NOTA INFORMATIVA SOBRE LIBI I LES ORDENANCES FISCALS

Informació addicional

02/02
2016

CALENDARI DE SESSIONS PLENÀRIES DE CARÀCTER ORDINARI pel 2016


CALENDARI DE SESSIONS PLENÀRIES DE CARÀCTER ORDINARI pel 2016

A CONTINUACIÓ DETALLEM LES DATES I EL CALENDARI DE SESSIONS PLENÀRIES DE CARÀCTER ORDINARI PER AQUEST 2016 totes les sessions es celebren l'últim dimecres del mes que toca, sempre que sigui possible

- 24 FEBRER 20h.
- 27 ABRIL 20 h.
- 29 JUNY 21 h.
- 31 AGOST 21 h.
- 26 OCTUBRE 20h.
- 28 DESEMBRE 20 h.


21/04
2016

El porc senglar en l'entorn urbà


Informatiu protecció de la fauna

Llegiu en el document adjunt uns consells sobre el tracte amb els senglars al voltant dels pobles

Informació addicional

Destacats

Mapa Web