Diumenge, 16 De Desembre De 2018
Plaça de la Mare de Déu de Medina, s/n baixos ,Vilamur, 
Soriguera - 25566
Telèfon: 973620609 Fax:

08/09
2018

CONVOCATORIA JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT


 

Dacord amb el que disposen els articles 99 a 103 de la Llei orgànica 6/1985, d1 de juliol, del poder judicial i els articles 4 a 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, és necessari iniciar el procediment per a lelecció del jutge de pau titular i substitut.

 

Dacord amb els articles 101 de la Llei 6/1985, d1 de juliol, i 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, es fa pública la convocatòria per cobrir la plaça de jutge de pau titulari substitut daquest municipi i sobre un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de lendemà de la publicació daquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals sol·licitin per escrit ser escollits per al càrrec esmentat.

 

 

 

Vilamur, 5 de setembre de 2018

 

Informació addicional

04/11
2017

EDICTE CENS ELECTORAL


EDICTE

Dacord amb larticle 39.2 de la LOREG, sobre el període de consulta del Cens Electoral Vigent per a les properes eleccions autonòmiques de 21 de desembre 2017,  obert des del dia 3 al 10 de novembre,   ambdós inclosos, per comprovacions i reclamacions, si és el cas. 

Es pot consultar a les oficines de lAjuntament, aportant el DNI de linteressat/da ,  tots els matins , de dilluns a divendres durant el període esmentat.

Lalcalde,

Xavier Pedemonte Garcia

Vilamur, 2 de novembre de 2017             

 


01/11
2017

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENARI


sessió ORDINÀRIA de lAjuntament de Soriguera que tindrà lloc el proper Dimecres DIA 2 DE NOVEMBRE A LES 20,00 Hores

Informació addicional

21/10
2017

convocatòria d'ajuts per espais naturals protegits


el passat dimarts 10 doctubre es va publicar al DOGC la convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a lany 2018: http://portaldogc.gencat.cat/ utilsEADOP/PDF/7471/1638483. pdf

Aquesta estableix com a termini màxim de presentació de sol·licituds dajut el divendres 10 de novembre de 2017.  Els ajuts que es concedeixin (previsiblement a inicis del 2018), hi haurà temps per justificar la despesa  màxim fins a 15 doctubre de 2018. Només son subvencionables les actuacions realitzades a partir de la data de registre de la sol·licitud dajut. Aquesta convocatòria  els imports mínims elegibles per ser subvencionats és de 2.000 ¬ (1.000 ¬ per actuacions de maneig habitats mitjançant ramaderia) com en convocatòries passades, però la novetat és que preveu un import màxim de subvenció de fins a 50.000 ¬ per sol·licitant (ja sigui ens local, associació, empresa o particular). Anteriorment era de màxim 30.000¬ els ens locals, i màxim 10.000¬ la resta. Aquest fet, fa que donat que la quantitat de diners disponible pel Parc Natural de lAlt Pirineu és de 700.000 ¬, similar a lanterior convocatòria, i donat que els imports màxims per sol·licitant han pujat, si la major part de sol·licitants demanen imports alts, farà que no hi hagi diners suficients per tots els que en demanin i per tant  menys sol·licitants podran tenir ajut, de forma que sols el tindran aquells que obtinguin una major puntuació i compleixin tots els requisits que estableixen les bases reguladores ja publicades anteriorment: http://portaldogc.gencat.cat/ utilsEADOP/PDF/7423/1628311. pdf

Informació addicional

21/10
2017

2.- Projecte Rehabiltació Escola Arcalis


21/10
2017

1.- Plec de condicions restaurant


Informació addicional

11/10
2017

Convocatòria Ple Ordinari 11/10/2017


Adduntem convocatòria de plenari, que tindrà lloc el

DIA 11 d'octubre A LES 20,00 Hores

Informació addicional

15/07
2017

EDICTE aprovació porjecte aigua Arcalís


Per acord del Ple, de data 5 de juliol de 2017, sha resolt aprovar inicialment el projecte de l'obra "Millora de la captació i subministrament d'aigua al nucli d'Arcalís", redactat pels Serveis tècnics de l'Ajuntament, amb un pressupost de 66.294,12  euros (IVA inclòs). Sexposarà el projecte aprovat inicialment a informació pública per un termini de 15 dies, a comptar des de lendemà de la publicació daquest anunci al BOP de Lleida, en el tauler danuncis perquè els interessats puguin presentar les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes, dacord amb el que preveu larticle 37.2 del ROAS. La documentació es podrà examinar a les oficines del Consistori. Transcorregut aquest termini dinformació pública sense que shagin presentat reclamacions i/o al·legacions aquesta aprovació esdevindrà definitiva, sense necessitat dun acord posterior. 

 

Vilamur, 12 de juliol de 2017

 

 

 

 

Xavier Pedemonte Garcia Alcalde

Informació addicional

04/07
2017

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTACIÓ D’OBRES“Millora en la captació i submnistrament d’aigua al nuclid’Arcalis”


En el document adjunt podeu consultar el PLEC DE CLÀUSULES per: Millora en la captació i submnistrament daigua al nucli dArcalis  que es discutirà i aprovarà, si s'escau, en el proper plenari del dia 5 de juliol

Informació addicional

25/11
2016

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació del tipus degravamen del IBI


Notificació de l'edicte de modificació de l'IBI aprovat el darrer ple

Informació addicional

29/06
2016

moció sobre l'estat de la carretera de Malmercat, Tornafort i Puiforniu


Adjuntem esborrany de la moció que es tractarà al ple d'avui

Informació addicional

29/06
2015

CONVOCATÒRIA PLE: 29 de juny de 2016


Anunciem convocatòria Ple pel proper dimecres a les 20,30 hores, que consta dels següents documents :

-ANUNCI CONVOCATòRIA

-RELACIÓ DECRETS , DEL 27 AL 41, AMBDÓS INCLOSOS

-ESBORRANY ACTES 01/2016 I 02/2016

-MOCIONS PER A LA CONSIDERACIÓ DEL PLE.

Informació addicional

25/11
2015

Edicte aprovació Reglament d'Ordenació Municipal


Comunicació de període d'informació pública d'aquest document, per un termini de 30 dies.

 

Consulteu el document íntegre  a continuació:

Informació addicional

25/11
2015

Aprovació d'expedient de modificació del pressupost 01/2015


Aninci d'exposició pública durant 15 dies hàbils de l'expedient de modificació del pressupost 01/2015

Informació addicional

01/12
2015

Baro: notificació de canvis en la recollida selectiva de residus


Comuniquem canvi d'horaris en la recollida de residus porta a porta, a partir del proper dimarts, 1 de desembre. La recollida serà diürna i s'iniciarà a partir de les 7:00 del matí.

Igualmenty, a partir de l'11 de gener, no es recolliran els tipusde residus que no corresponguin amb la fracció que toqui.

Per a més detalls consulteu el document adjunt.

Informació addicional

15/12
2015

Informació sobre l'Impost de Béns Immobles (IBI)


NOTA INFORMATIVA SOBRE LIBI I LES ORDENANCES FISCALS

Informació addicional

02/02
2016

CALENDARI DE SESSIONS PLENÀRIES DE CARÀCTER ORDINARI pel 2016


CALENDARI DE SESSIONS PLENÀRIES DE CARÀCTER ORDINARI pel 2016

A CONTINUACIÓ DETALLEM LES DATES I EL CALENDARI DE SESSIONS PLENÀRIES DE CARÀCTER ORDINARI PER AQUEST 2016 totes les sessions es celebren l'últim dimecres del mes que toca, sempre que sigui possible

- 24 FEBRER 20h.
- 27 ABRIL 20 h.
- 29 JUNY 21 h.
- 31 AGOST 21 h.
- 26 OCTUBRE 20h.
- 28 DESEMBRE 20 h.


21/04
2016

El porc senglar en l'entorn urbà


Informatiu protecció de la fauna

Llegiu en el document adjunt uns consells sobre el tracte amb els senglars al voltant dels pobles

Informació addicional

Destacats

Mapa Web